Gid pou sekirite pèsonèl

illustration-guide-securite-maxglyron

Nan yon kontèks enstabilite ak ensekirite jeneralize, se mèt kò ki veye kò. Gid sa pote kèk konsèy pratik pou ede chak sitwayen pwoteje tèt yo lakay yo, nan lari, espas piblik, nan travay elatriye… Li chita sou eksperyans, obsèvasyon ak konsiltasyon espesyalis nan kesyon sekirite.

Piblikasyon sa a se pou itilizasyon pèsonèl oswa pou enstitisyon ki vle. Yo pa dwe site l nan kad rechèch oswa travay akademik.